top of page

Wonen

Wonen

Inschrijven

Iemand die zich vanuit het buitenland voor naar redelijke verwachting langer dan 4 maanden in Nederland vestigt, is verplicht om zich in te laten schrijven in de brp.

 

De beheerder van uw locatie kan u helpen met de inschrijving in uw gemeente en de juiste formulieren overhandigen.

 

Uitschrijven

Zodra u het adres permanent verlaat behoort u zich uit te schrijven. Dat doet u bij de gemeente waar u woont. De beheerder van uw locatie kan u hierbij helpen en de juiste formulieren geven.

 

Gevolgen van inschrijving

Als u in Nederland wilt werken, heeft u een bsn nodig. Door het verkrijgen van een bsn verkrijgt u niet de Nederlandse nationaliteit. U behoudt dus u uw eigen nationaliteit. Het verkrijgen van een bsn heeft enkele gevolgen voor u. Het belangrijkste gevolg is dat u (alleen) met een bsn werk kunt verrichten in Nederland.

 

De overheid gebruikt uw persoonsgegevens, waaronder uw bsn, om haar wettelijke taken goed uit te kunnen voeren. Zo heeft de Belastingdienst uw bsn nodig om belastingen te heffen. Uitkerende overheidsinstanties hebben uw bsn nodig om te bepalen of u recht heeft op een uitkering en om deze uitkering te verstrekken. Tevens krijgt u met een bsn toegang tot uw DigiD waarmee u online met de overheid kunt communiceren en overheidszaken kunt regelen.

 

De inschrijving in de brp heeft geen andere of nadere gevolgen dan de gevolgen die het verkrijgen van een bsn reeds heeft, behalve dan dat u zowel actief als passief kiesrecht krijgt voor de gemeente waarin u ingezeten bent en het waterschap waarin u verblijf houdt.

 

Gevolgen van (niet-)uitschrijving land van herkomst

Als u zich in Nederland inschrijft, heeft dat niet tot gevolg dat u in het land van herkomst automatisch wordt uitgeschreven.

 

Voor Polen geldt dat uitschrijving bij de bevoegde Poolse autoriteit verplicht is, indien u van plan bent langer dan 3 maanden buiten Polen te verblijven. Polen heeft een gedoogbeleid ten aanzien van de uitschrijfplicht. Dat wil zeggen dat u geen sanctie krijgt opgelegd indien u zich niet uitschrijft in Polen. Dit gedoogbeleid is sinds begin 2015 verruimd. Vanaf begin 2015 zijn de Poolse autoriteiten bijvoorbeeld ook paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen zonder adres uit gaan geven.

 

Uitschrijving in Polen heeft alleen tot gevolg dat u wordt uitgeschreven op het adres dat bij de Poolse autoriteiten van u bekend is. U behoudt dus de Poolse nationaliteit.

 

Werken

Werken

Burgerservicenummer

Iedereen die in Nederland komt werken heeft een Burgerservicenummer nodig. Deze vraagt u aan bij uw gemeente.

 

Identificatieplicht

Uw werkgever is verplicht om een kopie van uw legitimatiebewijs te bewaren. Ook bent u verplicht om altijd een legitimatiebewijs bij u te hebben tijdens uw werk.

 

Loon

Uiteraard ontvangt u loon van uw werkgever wanneer u in Nederland werkt. De werkgever of het uitzendbureau houdt belasting en premies in op het loon.

cao

De meeste bedrijven vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd tussen werknemers en werkgeversorganisaties in de branche waar u werkt. De arbeidsvoorwaarden die hierin staan gelden voor alle werknemers in de branche, dus ook voor u als arbeidsmigrant. Voor uitzendkrachten zijn er speciale cao’s; de ABU-cao en NBBU-cao.

Zorg

Zorg

De Nederlandse overheid spoort mensen die niet verzekerd zijn op. Wanneer u niet verzekerd bent ontvangt u daarover een brief van het Zorginstituut Nederland. U moet dan binnen 3 maanden een zorgverzekering afsluiten. Doet u dat niet, dan krijgt u een boete. Na 2 boetes meldt het Zorginstituut Nederland u aan bij een zorgverzekeraar. Het Zorginstituut houdt dan 12 maanden lang de standaardpremie van deze zorgverzekering in op uw inkomsten.

 

Zonder Nederlandse zorgverzekering ontvangt u in Nederland geen zorg en bij spoedgevallen moet u de zorgkosten zelf betalen.

 

Vaak biedt uw werkgever u een zorgverzekering aan. Meestal wordt de premie dan door de werkgever ingehouden op het loon. Verzekeren via de werkgever is gemakkelijk. Werkgevers maken vaak gebruik van een verzekering die op maat is gemaakt voor buitenlandse seizoenarbeiders tegen een scherpe prijs.

 

Zelf een zorgverzekering afsluiten -> Holland Zorg en Zorg & Zekerheid zijn gespecialiseerd in het verzekeren van EU-arbeidsmigranten. Op www.independer.nl kunt u overige zorgverzekeringen vergelijken en afsluiten.

 

 

In Nederland betaalt u naast de verzekeringspremie een deel van de zorgkosten zelf, dit deel wordt ‘eigen risico’ genoemd en is in 2015 maximaal € 375,-.

 

Kosten die je niet zelf hoeft te betalen zijn kosten die bij je zorgverzekering vallen onder de aanvullende verzekering.

 

Alle kosten die vallen onder de basis verzekering gelden voor het eigen risico en moet je dus tot een maximum van € 375,- zelf betalen.

 

Ook moet u zich aanmelden bij een ‘huisarts’ in de gemeente waar u woont. U kunt met alle gezondheidsklachten bij uw huisarts terecht. Alleen bij spoedeisende situaties kunt u gebruikmaken van het alarmnummer 1-1-2.

 

Het is belangrijk om te weten dat een bezoek aan uw huisarts, als u een Nederlandse zorgverzekering heeft, altijd gratis is. Buiten openingstijden kunt u, ook ’s nachts en in het weekend, terecht bij de dichtstbijzijnde huisartsenpost. Ook dit bezoek kost niets. Wel zal de huisarts bewijs willen zien dat je goed verzekerd bent. Neem dus altijd een geldig legitimatiebewijs en zorgpas van uw Nederlandse zorgverzekering mee.

Belasting

Belasting

Als u in dienst bent van een Nederlands bedrijf betaalt uw werkgever namens u belasting en premies. Die houdt de werkgever of het uitzendbureau in van uw loon. Soms kan het zijn dat u op jaarbasis teveel belasting betaalt. U kunt dan een belastingaangifte invullen. U geeft dan bij de Belastingdienst aan hoeveel u het afgelopen jaar hebt verdiend. Als u te veel belasting hebt betaald, krijgt u geld terug.

 

Toeslagen

Als inwoner van Nederland kunt u toeslagen aanvragen. U ontvangt dan mogelijk een bijdrage van de overheid voor een deel van de kosten van wonen, zorg of kinderen. Daarvoor moet u wel ingeschreven staan in de basisregistratie personen (brp) en een verblijfsvergunning hebben. Inwoners van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland hebben in Nederland automatisch een verblijfsvergunning.

 

 • Huurtoeslag; als u zelf (niet uw werkgever) een huurovereenkomst heeft; er sprake is van zelfstandig wonen, met een eigen voordeur, keuken en toilet; uw (gezamenlijke) huur, inkomen en vermogen niet hoog zijn.

 • Zorgtoeslag; als u ouder bent dan 18, een Nederlandse zorgverzekering heeft, een laag (gezamenlijk) inkomen heeft en een laag (gezamenlijk) vermogen.

 • Kind gebonden budget; als u 1 of meer kinderen onder de 18 jaar hebt; u of de andere ouder kinderbijslag ontvangt; uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen niet hoog zijn.

 • Kinderopvangtoeslag; als u en uw partner werken, studeren, een traject naar werk volgen, u kinderbijslag ontvangt, het kind op uw woonadres staat ingeschreven, uw kind nog niet op het voortgezet onderwijs zit, u of uw partner de kosten voor kinderopvang betaalt; u een schriftelijke overeenkomst heeft met een gecertificeerd kinderopvang- of gastouderbureau.

 

De bovenstaande toeslagen kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

 

Maak een proefberekening van de hoogte van de toeslagen die u kunt krijgen:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_2015/voorwaarden_2015/proefberekening_toeslagen

 

Kinderbijslag

Kinderbijslag kunt u aanvragen wanneer u woont of werkt in Nederland en kinderen onder de 18 jaar heeft.

 

Wat als uw kind nog in uw thuisland woont?

Als u in Nederland woont of werkt en uw kind in een ander land woont kunt u kinderbijslag krijgen als u:

 • Uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt of;

 • Een geldige verblijfsvergunning heeft en/of;

 • Een werkvergunning heeft.

 

Kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB):

http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/

 

 

Uitkeringen

 

Bij ziekte

Als u ziek wordt is uw werkgever in principe verplicht om tijdens uw contract, twee jaar lang, loon te blijven doorbetalen. Veel arbeidsmigranten hebben echter geen arbeidscontract maar zijn uitzendkracht of oproepkracht. In het geval dat u geen arbeidscontract heeft, of wanneer uw contract afloopt tijdens uw ziekte kunt u mogelijk een ziektewet uitkering aanvragen.

 

Om een ziektewet uitkering te ontvangen moet uw werkgever u aanmelden bij het UWV. Van het UWV kunt u mogelijk een ziektewet uitkering krijgen. Tevens maken zij met u een stappenplan om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. U heeft dan de plicht om u te houden aan dit stappenplan.

 

Bij werkloosheid

Als u werkloos wordt kunt u een WW-uitkering krijgen. U moet dan wel direct beschikbaar zijn voor betaald werk, in de laatste 36 weken minstens 26 weken hebben gewerkt en niet door uw eigen schuld werkloos geworden zijn.

 

De WW-uitkering moet u zelf aanvragen bij het UWV, binnen 1 week na uw eerste werkloosheidsdag.

 

Als u recht heeft op een WW-uitkering krijgt u in ieder geval de eerste 3 maanden een basisuitkering. U krijgt de eerste twee maanden 75% van uw loon en de derde maand 70%.  Als u al lang in Nederland werkt kan de uitkering  tot maximaal 38 maanden duren.

 

Met hulp van het UWV bent u wanneer u een WW-uitkering krijgt verplicht om te solliciteren naar werk en werk dat bij u past te accepteren en behouden. Ook bent u verplicht om het UWV op de hoogte te houden van uw leef- en werksituatie. Meer informatie over uw rechten en plichten als werkloze vindt u hier.

 

Bij zwangerschap

Als u zwanger bent heeft u gedurende een periode van 16 weken rondom de bevalling recht op zwangerschapsverlof. Het is mogelijk om vier tot zes weken voor de bevalling met zwangerschapsverlof te gaan. Na de zwangerschap neemt u verplicht de eerste zes weken vrij, de resterende weken mag u gedurende een periode van 30 weken na de geboorte opnemen.

 

Om zwangerschapsverlof te krijgen vraagt u bij uw huisarts een zwangerschapsverklaring en levert u deze in bij uw werkgever. Uw werkgever vraagt vervolgens namens u  bij het UWV de uitkering aan. Meestal ontvangt u de uitkering via uw werkgever.

Auto

Auto

Als u in Nederland woont en aangehouden wordt met een auto met buitenlands kenteken waarvoor u geen belasting betaalt:

 

1. krijgt u een boete;

2. moet u de mrb en bpm alsnog betalen en;

3. ontvangt u een extra naheffing over de mrb en bpm.

 

De totale kosten van naheffingen en boetes zijn al snel meer dan € 1000,-.

 

Betaal dus belasting voor uw auto om hoge boetes te voorkomen! Belasting betalen kan op twee manieren:

 

 • een Nederlands kenteken aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);

  • u heeft een geldig keuringsrapport van uw auto nodig en u dient uw auto te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid.

 • zelf aangifte doen voor de bpm en mrb;

  • bpm: u dient uw auto te laten keuren bij een RDW-keuringsstation, vervolgens kunt u aangifte doen bij een bpm aangiftepunt.

  • mrb: u kunt aangifte doen voor de mrb met het formulier aangifte motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken en ongekentekend motorrijtuig.

 

 

Vrijstelling

Wanneer u niet in Nederland woont, en dit kunt aantonen, kunt u onder bepaalde voorwaarden vrijstelling krijgen voor deze belastingen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of bel met de Belastingtelefoon Auto.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag

Bellen

Dit is ons telefoonnummer

088 080 1400

E-mail

Stel uw vraag via e-mail

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon

Social media

Blijf op de hoogte

bottom of page