top of page

Privacyverklaring

Logejo biedt  tijdelijke huisvesting aan ten behoeve van arbeidsmigranten. In samenwerking en afstemming met betrokkenen (gemeentes, vastgoedeigenaren en werkgevers) ontwikkelt, exploiteert en beheert   Logejo kwalitatieve en beheersbare huisvestingslocaties. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen (bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon en aankomst/inschrijfformulier). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld via een werkgever).

 

Logejo geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend persoonsgegevens als dat nodig is en gaan zorgvuldig met die informatie om. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

 

Doel

Met verschillende doelen verwerkt Bureau Aard persoonsgegevens. In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door Logejo kunnen onder andere zijn: 

  1. contact met u te leggen en onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail);

  2. een juiste personeelsadministratie, loonadministratie en intern beheer te voeren;

  3. te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen rondom het bijhouden van een nachtregister;

  4. u toegang te kunnen verstrekken tot terreinen, gebouwen en lokalen van (huisvestings)locaties van Logejo;

  5. u te informeren over ontwikkelingen binnen Logejo;

  6. ter waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen.

 

Grondslag

In verreweg de meeste gevallen zal Logejo de persoonsgegevens verwerken op basis van de toestemming die zij daartoe heeft gekregen of zal de verwerking noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst c.q. haar dienstverlening. In sommige gevallen verplicht de wet Logejo om persoonsgegevens te verwerken. Zo is Logejo bijvoorbeeld op basis van het Wetboek van Strafrecht verplicht om een nachtregister bij te houden. In andere gevallen heeft Logejo een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens zoals het op een doelmatige en veilige wijze kunnen uitvoeren van onze dienstverlening.

 

Er bestaat geen verplichting om Logejo te voorzien van persoonsgegevens, noch een verplichting Logejo toestemming te verlenen voor de verwerking daarvan. Het ontbreken van de benodigde persoonsgegevens kan betekenen dat Logejo haar opdracht c.q. diensten niet kan of zelfs niet mag uitvoeren.

 

Logejo draagt er in ieder geval zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens altijd in verhouding staat tot het doel van de verwerking (dus proportioneel is) en Logejo zorgt ervoor dat het doel van de verwerking niet op een andere, minder ingrijpende, manier kan worden bereikt (de eis van subsidiariteit).

 

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die Logejo verwerkt worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, dan wel vereist is op grond van de wet.

 

Maatregelen

De persoonsgegevens die Logejo verwerkt worden beschermd door de organisatorische en technische maatregelen die Logejo daarvoor heeft getroffen. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan: firewalls, versleuteling van de persoonsgegevens evenals zowel fysieke als administratieve toegangscontroles. Door deze maatregelen wordt het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk gemaakt.

 

Derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Logejo bijvoorbeeld gebruik van de software van Axxerion B.V.. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven.

 

Uw gegevens worden niet met andere derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

 

Uw rechten

Als dat van Logejo wordt verlangd, zal Logejo inzichtelijk maken welke persoonsgegevens van de persoon in kwestie worden verwerkt (recht op inzage). Daarnaast kan ons verzocht worden om persoonsgegevens te corrigeren (recht op rectificatie) of zelfs volledig te verwijderen (recht om vergeten te worden). 

 

Wanneer u bij ons bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons ook verzoeken om de verwerking (tijdelijk) te beperken.

 

Met betrekking tot de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die door ons worden verwerkt met uw toestemming, kunt u altijd verlangen dat deze gegevens worden overgedragen aan een door u aan te wijzen derde.

 

Indien uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming door ons worden verwerkt, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niet altijd tot gevolg hebben dat de persoonsgegevens worden verwijderd. Het kan immers  zijn dat het verwerken of slechts behouden van de persoonsgegevens gebeurt op basis van een andere grondslag (zoals die hiervoor zijn beschreven).

 

Heeft u tips, opmerkingen of vragen? Laat het ons dan weten! U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 088 080 1400 of per e-mail via info@logejo.nl.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag

Bellen

Dit is ons telefoonnummer

088 080 1400

E-mail

Stel uw vraag via e-mail

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

Social media

Blijf op de hoogte

bottom of page